Ovde je prikazana primana kolaborativnih robota, komapnije Universal Robots, za aplikaciju Pick and Place. Takođe se koristi i mašinska vizija tj. kamera pomoću koje robot vidi tačnu poziciju haotično rasutih predmeta pored onih na već zadatim pozicijama, Roboti nose alate, hvataljke kompanije Robotiq sa oznkama 2F85 i 2F140. Vizuelni sistemi koji se ovde koriste imaju mogućnost čitanja bar kodova, a ovde se očitavanjem bar koda dobijaju tačne pozicije predmeta koje robot treba da sakupi.