Roboti SCARA konfiguracije (Selective Compliance Assembly Robot Arm), imaju dva rotaciona i jedan translatorni zglob. SCARA konfiguracija ima veoma malo sprezanje između zglobova. SCARA robot se isključivo koristi za zadatke montiranja po vertikalnoj osi.
 
 Dva međusobno paralelna rotaciona zgloba sa vertikalnim osama obrtanja su postavljeni na stubnu osnovu tako da se oba segmenta kreću u horizontalnoj ravni. Na kraju drugog segmenta se nalazi translatorni zglob čija osa je takođe vertikalna. Zglob hvataljke ima najčešće samo jedan stepen slobode i to obrtanje oko vertikalne ose. Prema tome, roboti SCARA konfiguracije uobičajno imaju samo četiri stepena slobode.
 
Ose konfiguracije, kinematska šema i radni prostor robota
 
 Kretanjem rotacionih zglobova se vrši pozicioniranje translatornog zgloba u željenu tačku horizontalne ravni, a zatim se spuštanjem translatornog zgloba dovodi hvataljka do željenog položaja u okviru radnog prostora.
 
 Roboti SCARA konfiguracije su prvi put realizovani u Japanu 1972. godine, i uglavnom su namenjeni za realizaciju montažnih zadataka. Odlikuju se velikom tačnošću pozicioniranja, brzinom rada i relativno veliko nosivošću. Najveći nedostatak SCARA robota je sama konstrukcija, postavlja se visoko i zauzima veliki deo prostora u kome se obavljaju radni zadaci, tako da taj prostor mora da bude slobodan.
Primenjuje se u zadacima montaže