Minimalnu konfiguraciju Dekartovog ili pravouglog robota čine tri translatorna zgloba čije su ose paralelne osama Dekartovog pravouglog koordinatnog sistema. Odatle i potiče naziv ovakve konfiguracije (može se sresti nekoliko naziva: pravougla, kartezijanska (Cartesian) ili portalna (gantry). Roboti ove konfiguracije imaju veoma malo sprezanje među zglobovima.

 
  Obzirom na vrstu i raspored zglobova kod robota ove konfiguracije jasan je doprinos kretanja u svakom od zglobova kretanju hvataljke, čime je programiranje, pa čak i ručno vođenje znatno olakššano. Radni prostor predstavlja paralelepiped čije dimenzije zavise od opsega kretanja svakog zgloba. Radi smanjenja zauzetog prostora u pogonu roboti ovakve konfiguracije se veoma često postavljaju na postolje koje ih izdiže iznad radne mašine koju opslužuju (portalni ili gantry robot). U ovakvim slučajevima pristup radnom prostoru radne mašine mora biti slobodan odozgo. Dimenzije postolja mogu biti takve da robot može da opslužuje i nekoliko mašina.

 
Ose konfiguracije, kinematska šema i radni prostor robota

 
  Prednosti Dekartovog robota su sledeće: 
  1. Linearno kretanje u tri dimenzije,
  2. Jednostavni kinematički model,
  3. Kruta struktura,
  4. Odlična vizualizacija,
  5. U procesu rada mogu se koristiti jeftini pneumatski klipovi za podizanje tereta.

  Nedostaci su sledeći:

  1. Zahteva veliki obim rada,
  2. Dodatno postolje,
  3. Vođene površine (koordinate) moraju biti stalno pokrivene da se spreči ulazak prašine.

Dekartov robot ima veliku primenu u industriji