Minimalna konfiguracija latkaste ili antropomorfne konfiguracije robota ima tri rotaciona zgloba (RRR). Naziv laktasti potiče od karakterističnog lakta koji je lako uočljiv na datoj šemi. 

 Prvi zglob obezbeđuje rotaciju kompletnog robota oko vertikalne ose. Ose drugog i trećeg zgloba su međusobno paralelne, horizontalne i normalne na osu prvog zgloba. Kretanjem drugog i trećeg zgloba se obezbeđuje da se vrh minimalne konfiguracije pozicionira u proizvoljnu tačku u vertikalnoj ravni koja sadrži osu prvog zgloba. Ako ne postoje ograničenja rotacionih kretanja, tada je radni prostor tog robota sfera gde je poluprečnik određen dužinom ruke robota, a uz ograničenja to je deo sfere složenog oblika čiji je presek sa strane najčešće u obliku polumeseca.


 Zbog sličnosti koju sa čovekovom rukom ima mehanička struktura robota antropomorfne konfiguracije zbog toga se za drugi segment minimalne konfiguracije često koristi naziv nadlaktica, a za treći podlaktica.

Ose konfiguracije, kinematska šema i radni prostor robota

 Osnovna karakteristika robota antropomorfne konfiguracije je da može da pređe iznad svake prepreke koja mu se nađe na putu. Kad pogledamo kinematsku šemu ove konfiguracije jasno je da se pokretanjem npr. trećeg zgloba utiče na intenzitet momenta oko ose drugog zgloba čak i u slučaju da se ovaj zglob ne pomera. Ovaj uticaj se naziva sprezanje. Stoga se kaže da, ukoliko kretanje jednog zgloba utiče značajno na pogonske momente (ili pogonske sile ukoliko su zglobovi translatorni, što je slučaj kod robota drugih konfiguracija (RRT,RTT)) drugih zglobova, posmatrana konfiguracija ima značajno sprezanje među zglobovima. U odnosu na druge tipove konfiguracije robota, robote antropomorfne konfiguracije karakteriše to da imaju veliko sprezanje među zglobovima.

 

Ovaj tip robota ima najveću primenu u svim granama industrije