Pojavom robotskih elektrolučnih sistema za zavarivanje ovaj postupak postao je daleko češći u serijskoj indistrijskoj proizvodnji. Razlog tome je taj što je elektrolučno zavarivanje postupak zavarivanje koji zavisi od dosta parametara. Pa samim tim ga je teško automatizovati. Međutim u proteklih desetak godina tehnika je dovoljno napredovala da je regulacija postala dovoljno napredna da uzme u obzir većinu parametara koji utiču na elektrolučno zavarivanje.

 Robotski sistem koji se koristi za elektrolučno (MIG/MAG) zavarivanje sastoji se iz tri glavna dela: MIG/MAG aparat, robot i pištolj. MIG/MAG aparat kontroliše dotok inertnog gasa, žice, intenzitet struje i napona. Na vrh robota se montira pištolj koji je povezan sa MIG/MAG aparatom. Zavarivanje se vrši tako što robot pozicionira pištolj na početak vara i daje signal aparatu da započne varenje. Nakon pojave luka, robot pomera pištolj u željenom pravcu i na taj način pravi var između dva dela. U zavisnosti od složenosti vara koji se pravi, robot može da koriguje svoju putanju ukoliko je to potrebno. Sve ove korekcije je moguće izvesti automatski, bez prethodne promene programa robota. Regulacija putanje se vrši po zahtevu MIG/MAG aparata ukoliko je detektovano određeno odstupanje. Odstupanja mogu biti ili preveliko odstojanje pištolja od delova koji se zavaruju ili pomeranje kanala u koji se smešta var u ravni vara. Što znači da će pištolj "pratiti" kanal vara čak iako on malo odstupa od programirane putanje robota.

 Varovi ostvareni na ovaj način vremenom su postajali sve boljeg kvaliteta, kako su algoritmi za kontrolu luka postajali sve moćniji. Pošto danas robotima i opremom oko robota upravljaju moćni računari, izvođenje kvalitetnih varova korišćenjem robota postao je standard u serijskoj proizvodnji.

 Više o elektrolučnom zavarivanju pogledajte na sledećem snimku: